Huoneistotietojärjestelmä (HTJ) ja sen tarkoitus

Huoneistotietojärjestelmästä annettu laki (1328/2018, HTJ -laki) tuli voimaan 1.1.2019. HTJ -lain tarkoituksena on palvella huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden vaihdannan, vakuuksien hallinnan ja näihin verrattavan toiminnan sekä yhtiön hallinnon ja sen osakkaiden tiedonsaannin tarpeita. Lisäksi sen avulla tuotetaan tietoa tutkimusta ja tilastointia varten sekä muihin yhteiskunnan tietotarpeisiin.

Huoneistotietojärjestelmä koostuu kahdesta Maanmittauslaitoksen ylläpitämästä rekisteristä, HTJ -lain 2 luvussa säädellystä osakehuoneistorekisteristä sekä 3 luvussa säädellystä hallintakohderekisteristä.

Maanmittauslaitos kirjaa omistajan tai muun oikeutetun hakemuksesta osakkeen saannon ja panttauksen sekä merkitsee muun osakkeeseen tai sen tuottamaan hallintaoikeuteen kohdistuvan rajoituksen, esimerkiksi tiedon osakkeiden ulosmittauksesta, osakehuoneistorekisteriin.

Hallintakohderekisteriin tallennetaan osakkeiden osalta tieto:

1) lunastuslausekkeesta tai vastaavasta vaihdannan rajoituksesta, jollei tietoa saada muusta viranomaisen tietojärjestelmästä;

2) yhtiölle kuuluvan tai sen hallitseman kiinteistön, rakennuksen, huoneiston ja osakeryhmän tunnuksesta;

3) asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 3 §:n 2 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen selvitysten sekä 7 luvun 28 §:ssä tarkoitettujen ilmoitusten mukaisista toimenpiteistä.

Lisäksi hallintakohderekisteriin tallennetaan tieto varainsiirtoveron suorittamista koskevasta selvityksestä.

HTJ:n kehitysvaiheista

Huoneistotietojärjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2019 alusta HTJ:ää koskevan lain tultua voimaan. Siitä alkaen on uusien perustettujen asunto-osakeyhtiöiden osakkeet liitetty osakehuoneistorekisteriin.

Ennen lain voimaantuloa perustettujen asunto-osakeyhtiöiden (ns. vanhat yhtiöt) osalta osakehuoneistorekisteriin liittymiseen sovelletaan HTJ -lain voimaanpanosta annetussa laissa (1329/2018) säädettyjä siirtymäjärjestelyjä. Käytännössä taloyhtiöiden on tullut siirtää ensin osakeluettelonsa ylläpito Maanmittauslaitokselle vuoden 2023 loppuun mennessä. Vasta sen jälkeen on niiden osalta ollut mahdollista tehdä omistusta koskevat kirjaukset sekä merkinnät osakekirjojen mitätöinnistä osakehuoneistorekisteriin.

HTJ:n seuraavaa kehitysvaihetta (ns. ASREK 2) koskevat lait (151-153/2023) ovat tulleet voimaan 1.6.2023. Niiden myötä myös hallintakohteista aletaan keräämään enenevässä määrin tietoja tyydyttämään yhtiön hallinnon ja sen osakkaiden sekä muiden tahojen tiedonsaannin tarpeita.